Friday, November 6, 2009

Permasalahan berkaitan haid

Larangan bagi orang yang sedang haid.
  • bagi wanita yang sedang haid, dia tidak diperbolehkan melakukan solat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Quran, tawaf keliling kaabah dan melakukan persetubuhan.
Sebab haid.
  • Adapun sebab terjadinya haid adalah kerana fitrah atau pembawaan yang dianugerahkan Allah swt kepada kaum wanita iaitu anak cucu Nabi Adam sebagai cubaan, apakah dengan mereka tetap patuh kepada-Nya hingga berhak mendapat pahala dari-Nya atau tidak. Demikian sebagaimana dapat kita baca dalam sebuah hadis riwayat Aishah r.a. bahawa Rasulullah saw pernah mengatakan tentang haid.
"Sebenarnya ini adalah hal yang telah menjadi ketetapan Allah atas puteri-puteri Nabi Adam."
(Muttafaq 'alaih)

Persetubuhan yang dilakukan setelah berhentinya darah haid.

Syaikh Mahmud Khithab As-Subki mengatakan bahawa menurut kebanyakkan para ulama (Jumhur) persetubuhan yang dilakukan sehabis berhentinya darah haid sebelum mandi adalah haram, sekalipun berhentinya itu pada akhir masa haid yang terpanjang.

Kerana Allah swt berfirman:

" Dan janganlah kamu (hai laki-laki) mendekati mereka (kaum wanita) sebelum mereka suci".
(Al-Baqarah:222)

Ayat ini bermaksud sebelum mereka mandi.

Sumber

No comments: